Zdravotní a bezpečností povinnosti – Kapitola 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Jaké povinnosti má zaměstnavatel ohledně zdraví a bezpečnosti jeho zaměstnanců?

Zaměstnavatelé jsou povinováni k následujícímu:

  • Zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků v každém ohledu týkajícím se jejich pracovní činnosti, primárně za nákladě obecných zásad prevence a bez přenášení nákladů těchto opatření na zaměstnance.
  • Vyhodnocovat riziko nemoci z povolání, hledět na volbu pracovních pomůcek a vybavení, zajistit adekvátní ochranná a preventivní opatření.
  • Vést seznam pracovních úrazů a podávat o nich hlášení.
  • Přijmout nezbytné kroky k poskytnutí první pomoci, hašení požádru, evakuaci pracovníků a odvrácení hrozícího nebezpečí.
  • Infromovat pracovníky a probírat s nimi všechny otázky týkající se jejich bezpečnosti a zdraví při práci.
  • Zajistit, aby každý pracovník byl náležitě poučen a vzdělán v ohledu zdraví a bezpečnosti, a to průběžně po čas celé doby zaměstnání.

Zaměstnanci jsou povinni k následujícímu:

  • Užívat pracovní techniku v souladu s návodem, užívat ochranných pomůcek a vybavení.
  • Zpravit zaměstnavatele o jakékoli situaci, která by představovala vážné a bezprostřední nebezpečí, případně upozornit na nedostatky bezpečnostních opatření.

Spolupracovat při naplňování opatření přijateých k ochraně zdraví a bezpečnosti a umožnit tak zaměstnavatli zajištění bezpečného pracovního prostředí prostého rizik.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel