Υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας – κεφάλαιο 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι εργοδότες όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων;

Οι εργοδότες οφείλουν:

  • Να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από κάθε άποψη όσον αφορά την εργασία τους, κυρίως βάσει των γενικών αρχών πρόληψης και χωρίς οικονομικό κόστος για τους εργαζόμενους.
  • Να αξιολογούν τους κινδύνους του επαγγέλματος όσον αφορά -μεταξύ άλλων- την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας και τον εξοπλισμό του εργασιακού χώρου, καθώς και να κάνουν τις απαραίτητες προβλέψεις για επαρκή προστατευτικά και προληπτικά μέτρα.
  • Να διατηρούν καταλόγους και να καταρτίζουν αναφορές για τα εργατικά ατυχήματα.
  • Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και εκκένωσης των εργαζομένων, καθώς και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού και άμεσου κινδύνου.
  • Να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους εργαζομένους, να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
  • Να διασφαλίζουν πως όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας καθόλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν:

  • Να χρησιμοποιούν σωστά τα μηχανήματα, τα λοιπά μέσα παραγωγής, τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και τις διατάξεις ασφαλείας.
  • Να προειδοποιούν για εργασιακές καταστάσεις που ενέχουν σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, καθώς και να ενημερώνουν τον εργοδότη σχετικά με τυχόν ελλείψεις στις διατάξεις ασφαλείας.
  • Να συνεργάζονται στην υλοποίηση τυχόν απαιτήσεων που επιβάλλονται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, διευκολύνοντας τον εργοδότη να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ασφαλείς συνθήκες εργασίας που δεν ενέχουν κινδύνους.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel