Pracovní smlouva na dobu určitou, částečný úvazek, agenturní zaměstnávání – Kapitola 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Dočasní pracovníci:

Zákon nerozlišuje mezi právy dočasných a agenturních pracovníků. Všichni mají rovná práva a ochranu.

Zaměstnání na částečný úvazek

Zaměstnanci s částečným úvazkem mají taktéž srovnatelná práva a úroveň ochrany, jako mají zaměstnanci na plný pracovní úvazek. To jest take ustanoveno v Antidiskriminačním zákoně 76 (I) 2002, podle kterého nesmí být zaměstnanci v částečném pracovním úvazku diskriminováni a nesmí s nimi být zacházeno hůře než se zaměstnanci s plným pracovním úvazkem.

Diskriminace:

Kyperská Ústava obsahuje antidiskriminační ustanovení, která odpovídají Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ustanovení čl. 28 Ústavy zakotvuje, že žádná osoby nesmí být diskriminována na základě:

 • Barvy pleti.
 • Rasy.
 • Jazyka.
 • Národnosti nebo společenského původu.
 • Politických či jiných názorů.
 • Náboženství.
 • Pohlaví.
 • Společenské třídy (postavení).

Je třeba zdůraznit, že narozdíl od britského právního systému sexuální orientace, tělesné postižení a věk nejsou pamatovány v článku 28 Ústavy. Kypr podpořil řadu zákonů, které zakazují početné rozličné formy diskriminace, které by mohly být potenciálně přítomny v jakémkoli pracovním prostředí. Těmito zákony jsou::

 • Zákon 59(I)/2004 o rovném zacházení s osobami (rasového či etnicekého původu)
 • Zákon 58(I)/2004 o rovném zacházení v zaměstnání.
 • Zákon 35(I)/2007 o ochraně platů a mezd.
 • Zákon 205(I)/2002 o rovném postavení žen a mužů v zaměstnání a přípravě na zaměstnání
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel