Προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρων γάμων – κεφάλαιο 5 cy

National law – CY – Legal system – chapter 5

Για να ξεκινήσει μια διαδικασία γάμου, τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να διαθέτουν έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους, όπως διαβατήρια ή πιστοποιητικά γέννησης. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι που θέλει να παντρευτεί είναι να συμπληρώσει ένα έντυπο, να το υπογράψει και να το καταθέσει στην υπηρεσία γάμων. Το εν λόγω έντυπο λέγεται «ειδοποίηση γάμου» και σε αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία των ατόμων που θέλουν να παντρευτούν σύμφωνα με τα διαβατήριά τους.

Το έγγραφο ζητάει από αμφότερα τα μέρη να δηλώσουν, να ορκιστούν ή να βεβαιώσουν ενώπιον του υπεύθυνου τέλεσης γάμων ότι δεν αποκρύπτουν τυχόν αναπηρίες ή πληροφορίες που είναι νομικώς υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν.

Πέρα από αυτό, αμφότερα τα μέρη οφείλουν να αναφέρουν εάν έχουν ξαναπαντρευτεί ή εάν έχουν άλλους/ες συζύγους. Ακόμη, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να ενημερώσουν εάν είναι διαζευγμένα. Εάν κάποιο από τα μέρη έχει χηρεύσει, θα πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό θανάτου του/της προηγούμενου/ης συζύγου. Επίσης, το εν λόγω μέρος θα πρέπει να βεβαιώσει μέσω υπεύθυνης δήλωσης πως έκτοτε δεν έχει ξαναπαντρευτεί.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω διατυπώσεις, το ζεύγος πρέπει να τελέσει τον γάμο εντός δεκαπέντε πλήρων ημερών ή εντός τριών μηνών το αργότερο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Εάν ο γάμος δεν τελεστεί για οποιονδήποτε λόγο, η ειδοποίηση που είχε εκδοθεί προ τριμήνου και οι μετέπειτα διαδικασίες παύουν να ισχύουν.

Εάν ένα άτομο ενδιαφέρεται να παντρευτεί, είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών και είναι χήρος ή χήρα, χρειάζεται τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν οι γονείς του εν λόγω ατόμου έχουν αποβιώσει ή δεν είναι σε θέση να δώσουν τη συναίνεσή τους, τότε ενώπιον του υπεύθυνου τέλεσης γάμων πρέπει να παραστεί κάποιος άλλος κηδεμόνας.

Ο υπεύθυνος τέλεσης γάμων ή ο εγκεκριμένος θρησκευτικός ιερέας δύναται να τελέσει πολιτικό γάμο στο γραφείο του ή στην εκκλησία, αντίστοιχα. Για τους πολιτικούς γάμους ακολουθείται παρόμοια διαδικασία στο δημαρχείο, ενώ η θρησκευτική τελετή μπορεί να γίνει σε εκκλησία. Ο υπεύθυνος τέλεσης γάμων δίνει στο ζευγάρι ένα πιστοποιητικό γάμου. Εάν το ζευγάρι θελήσει να λάβει στο μέλλον επιπλέον αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στον υπεύθυνο τέλεσης γάμων ή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel