Ευρωπαϊκή εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) – κεφάλαιο 4 cy

National law – CY – Legal system – chapter 4

Το 2006 στην Κύπρο τέθηκε σε εφαρμογή νομοθεσία δια της οποίας επιτρέπεται η σύσταση ευρωπαϊκών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (SE).

Προκειμένου μια εταιρεία να αναδιαμορφωθεί ως SE στην Κύπρο, πρέπει να επιτρέπεται να το πράξει βάσει της νομοθεσίας δια της οποίας έγινε η καταχώρηση της εταιρείας, ενώ πρέπει και να προσκομίσει στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου μια σειρά εγγράφων παρόμοια με τα προβλεπόμενα σε περίπτωση επανεγγραφής εντός της Κύπρου. Το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου εμπίπτει κάθε επιχείρηση στην κοινότητα ορίζεται βάσει του κυπριακού δικαίου. Ακόμη, οι SE που εμπορεύονται τα χρεόγραφά τους στο κοινό και στην αγορά επενδύσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανονισμούς.

Λόγω του ευρύτερου βαθμού διαχωρισμού μεταξύ της διοίκησης και των μελών, που μπορεί να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες υπάγονται σε αυστηρότερες προβλέψεις ως προς τη διοίκηση, τη διατήρηση κεφαλαίου και τις υποχρεώσεις αναφοράς σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel