Εταιρικά έγγραφα – κεφάλαιο 4 cy

National law – CY – Legal system – chapter 4

Στην Κύπρο, τα ιδρυτικά έγγραφα μιας εταιρείας και τα έγγραφα της ετήσιας απόδοσής της πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά· το ίδιο ισχύει για τυχόν λογαριασμούς που προβλέπεται να καταχωρούνται. Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών καταρτίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυπριακού εταιρικού δικαίου.

Για την καταχώρηση μιας εταιρείας στην Κύπρο, πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον Έφορο Εταιρειών για να εγκριθεί η επωνυμία της εταιρείας. Δεν δίδεται έγκριση για επωνυμίες που είναι ίδιες ή παρόμοιες με υπάρχουσες επωνυμίες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, που υπονοούν παράνομες δραστηριότητες, βασιλική ή κρατική στήριξη. Εφόσον εγκριθεί η επωνυμία της εταιρείας, ένας Κύπριος δικηγόρος οφείλει να καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών τα εξής έγγραφα:

  • ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας
  • έντυπο HE1 υπογεγραμμένο από δικηγόρο με τη μορφή ένορκης βεβαίωσης για τη συμμόρφωση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού με το κυπριακό δίκαιο.
  • έντυπο HE2 με αναφορά στη διεύθυνση της εταιρείας
  • έντυπο HE3 με αναφορά στους πρώτους διευθυντές της εταιρείας

Εφόσον γίνει η καταχώρηση της εταιρείας, ο Έφορος δύναται -κατόπιν σχετικού αιτήματος- να εκδώσει αντίγραφα των βασικών εγγράφων της εταιρείας:

  1. συστατική πράξη
  2. ιδρυτική πράξη και καταστατικό, υπογεγραμμένα από τους ιδρυτές της εταιρείας
  3. πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών που βεβαιώνει την επίσημη διεύθυνση της εταιρείας
  4. πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών που βεβαιώνει τον διορισμό των διευθυντών και του γραμματέα της εταιρείας
  5. πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών που βεβαιώνει τους μετόχους της εταιρείας
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel