Εκκαθάριση Εταιρείας – κεφάλαιο 4 sp

National law – SP – The Spanish Legal System – chapter 3

Μια εταιρεία εκκαθαρίζεται όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της και η περιουσία της δεν πρόκειται να μεταβιβαστεί, ή έχει υποστεί γενική πτώχευση που δεν της επιτρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση, όλοι οι εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό και δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές προς εργαζόμενους ή εταίρους. Όλες οι σχέσεις εργασίας πρέπει να καταγγελθούν νόμιμα προτού προχωρήσει η εκκαθάριση της εταιρείας.

Η ευθύνη των εταίρων εξαρτάται από τη νομική μορφή της εταιρείας: στην προηγούμενη παράγραφο, δίπλα σε κάθε νομική μορφή εταιρείας σημειώνεται και η ευθύνη που αναλογεί στην καθεμία.

Επίσης, υπάρχει μια σειρά νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με την εκκαθάριση. Οι περισσότερες από αυτές είναι παρόμοιες με τις διαδικασίες σύστασης μιας εταιρείας, αλλά με την αντίθεση πρόθεση:

  • Δήλωση Φορολογικού Μητρώου της λήξης της δραστηριότητας στο Μητρώο Επιχειρήσεων από την αντίστοιχη Υπηρεσία Φορολογικού Μητρώου.
  • Διαγραφή του εταίρου ή άλλων προσώπων, εφόσον χρειάζεται, από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Κοινοποίηση της οριστικής λήξης της εταιρείας στο Μητρώο Επιχειρήσεων.
  • Λύση της εταιρείας ενώπιων Συμβολαιογράφου.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel