Γραπτές συμβάσεις εργασίας – κεφάλαιο 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

{0>Under the Cypriot legal system, a written employment is not required by law.<}0{>Σύμφωνα με το κυπριακό νομικό σύστημα, δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας δια νόμου.<0} {0>Despite this, by virtue of law 100(I) 2000, employers have a legal obligation to inform potential employees of specific information regarding their employment.<}0{>Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ν. 100(I) 2000, οι εργοδότες έχουν την έννομη υποχρέωση να ενημερώνουν τους υποψήφιους εργαζομένους για τα επιμέρους χαρακτηριστικά της εργασίας τους.<0} {0>These are and not limited to the following{1>fn<1}:<}0{>Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα εξής{1><1}:

  • οι συνολικές πληρωμές (μισθός, μπόνους κτλ) που μπορεί να δικαιούται ο εργαζόμενος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής αυτών<0}
  • οι ετήσιες άδειες
  • οι προθεσμίες ειδοποίησης
  • η εφαρμογή ενδεχόμενων συλλογικών συμβάσεων
  • η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, εάν πρόκειται για σύμβαση ορισμένης διάρκειας
  • η ταυτότητα των μερών
  • ο τόπος εργασίας και η διεύθυνση της επίσημης έδρας της επιχείρησης
  • η θέση ή η εξειδίκευση του εργαζομένου
  • η συνήθης διάρκεια της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας

Οι συμβάσεις εργασίας μπορεί να συντάσσονται σε οποιαδήποτε γλώσσα, εφόσον αμφότερα τα μέρη (δηλ. ο εργοδότης και ο εργαζόμενος) μπορούν να καταλάβουν την εκάστοτε γλώσσα. Εάν η σύμβαση είναι γραμμένη σε γλώσσα που δεν γνωρίζει ο εργαζόμενος, ο εργοδότης οφείλει να εξηγήσει τους συμβατικούς όρους στον εργαζόμενο για να τους καταλάβει.

Σιωπηροί όροι

Σιωπηροί όροι θεωρούνται οι λέξεις και οι προθέσεις που ένα δικαστήριο θα έβλεπε ή θα συμπέραινε πως προορίζεται να αποτελέσουν μέρος μιας σύμβασης εργασίας.  Οι σιωπηροί όροι που εντοπίζονται σε συμβάσεις εργασίας υποδηλώνονται τόσο από το κοινό δίκαιο όσο και από τους απλούς τυπικούς νόμους. Περιλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel