ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Kapitola 6 cz

National law – CZ – Legal system – chapter 6

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) není gestorem adaptace právního prostředí ČR a přípravy na obecné nařízení. Odborně však podporuje práci vlády a ministerstev. Některé právem regulované oblasti, například médií, pracovního práva, chování a odpovědnosti nezletilých mohou být předmětem legislativních změn, které by měla, nejlépe již v tomto roce, vypracovat příslušná ministerstva. ÚOOÚ je v případech změn právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů připomínkovým místem.

Úřad od okamžiku přijetí obecného nařízení poskytuje zástupcům z odborných, profesních a průmyslových sdružení konzultace o tom, jaké dopady bude mít GDPR na chod správců a zpracovatelů osobních údajů. Především se vyjadřuje ke konkrétním návrhům řešení praktických dopadů obecného nařízení.

ÚOOÚ je členem vládní pracovní skupiny, která od podzimu 2016 postupně projednává problematiku a dopady GDPR. Skupinu tvoří kromě odborníků ÚOOÚ, také zástupci ministerstev, odborníci z oblasti průmyslu a veřejnosti.

Nastavení nezávislého dozorového úřadu podle GDPR je úkolem státu, konkrétně vlády, až do začátku jeho účinnosti. Úřad plní své povinnosti dle stávajícího zákona o ochraně osobních údajů. ÚOOÚ provedl základní rozbor pravomocí a úkolů dozorového úřadu podle GDPR a na jeho základě zpracoval podklady, které byly předány ministerstvu vnitra k využití při novelizaci zákona o ochraně osobních údajů.

Úřad je nezávislý orgán, ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy. Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona.

Úřad provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, vede registr zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti, vykonává další působnosti stanovené mu zákonem, projednává přestupky a uděluje pokuty podle zákona, zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropské unie, poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad v souladu s právem Evropské unie plní oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie. Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci. Kontrolní činnost Úřadu provádějí inspektoři a pověření zaměstnanci.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel