Διεθνή καταπιστεύματα – κεφάλαιο 4 cy

National law – CY – Legal system – chapter 4

Τα διεθνή καταπιστεύματα έχουν ίδια δομή με τα τοπικά καταπιστεύματα, αλλά διέπονται από το διεθνές δίκαιο καταπιστευμάτων. Η διαφορά με τα διεθνή καταπιστεύματα είναι πως οι δικαιούχοι πρέπει να μην είναι κάτοικοι Κύπρου και δύνανται να καταχωρηθούν χωρίς χρονικό περιθώριο.

Η Κύπρος ευθυγραμμίστηκε με λοιπές σημαντικές ρυθμίσεις για τα διεθνή καταπιστεύματα μέσω του περί Διεθνών Καταπιστευμάτων Νόμου του 1992, όπως έχει αναθεωρηθεί. Ο διαθέτης και οι δικαιούχοι πρέπει να μην είναι κάτοικοι Κύπρου, αν και ένας εκ των διαχειριστών δύναται να είναι Κύπριος πολίτης. Συνήθως, τα διεθνή καταπιστεύματα έχουν νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel