Τι σκοπεύει να επιτύχει το GDPR; – κεφάλαιο 6 cy

National law – CY – Legal system – module 6

Το GDPR έχει διπλό σκοπό. Αποσκοπεί στην προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών εντός της ΕΕ. Από αυτή την άποψη, το GDPR είναι ένα νομοθετικό εργαλείο που ρυθμίζει κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κινούνται ελεύθερα και πότε όχι.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel