Τι είναι οι συμβάσεις; – κεφάλαιο 2 cy

National law – CY – Legal system – module 2

Η σύμβαση είναι μια συμφωνία με δεσμευτική ισχύ μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Παρόλο που αυτός ο ορισμός φαίνεται σχετικά απλός, περιλαμβάνει νομικές έννοιες που χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαμορφωθούν. Για παράδειγμα, η έννοια της συμφωνίας που διέπει μια σύμβαση εξακολουθεί να αναπτύσσεται ακόμη και σήμερα. Σε γενικές γραμμές, οι συμφωνίες διακρίνονται σε «διμερείς» και «μονομερείς». Όταν δύο μέρη συμφωνήσουν να αναλάβουν ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις, η συμφωνία θεωρείται «διμερής» και οι υποχρεώσεις είναι εκτελεστές δια νόμου. Οι διμερείς συμφωνίες είναι το συνηθέστερο είδος συμφωνιών που διέπουν μια σύμβαση. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα διμερούς συμφωνίας: ο Τζον έχει συμφωνήσει να πουλήσει το αυτοκίνητό του στη Σάρα έναντι 2.000£ – εδώ έχουμε μια σύμβαση μεταξύ αμφότερων των μερών, δηλ. του Τζον και της Σάρα.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel