Συμβατικοί όροι – κεφάλαιο 2 cy

National law – CY – Legal system – module 2

Μια ολοκληρωμένη συμφωνία διέπεται από ένα σύνολο συμβατικών όρων, που περιλαμβάνουν προϋποθέσεις (όροι μείζονος σημασίας) και εγγυήσεις (όροι ήσσονος σημασίας). Οι προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση μιας σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης κάποιας προϋπόθεσης, το θιγόμενο μέρος έχει δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης και/ή αποκήρυξης της σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης κάποιας εγγύησης, το μόνο έννομο μέσο αποκατάστασης είναι η αξίωση αποζημίωσης. Για να προσδιοριστεί εάν ένας όρος αποτελεί προϋπόθεση ή εγγύηση, λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση των μερών, που καθορίζεται από το γενικότερο πνεύμα της σύμβασης και μέσω τυχόν δηλώσεων που κάνουν τα μέρη αναφορικά με τη συγκριτική σημασία του εκάστοτε όρου.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel