Ικανότητα δικαιοπραξίας – κεφάλαιο 2 cy

National law – CY – Legal system – module 2

Κάθε «άτομο» ή «άτομα» μπορεί να είναι μέρος(η) μιας σύμβασης. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης βάσει του δικαίου των συμβάσεων.

Οι ανήλικοι

Σύμφωνα με το κοινό δίκαιο, οι ανήλικοι δύνανται να επιλέξουν να ακυρώσουν τις συμβάσεις των ανηλίκων. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο κάτω των 18 ετών δύναται να επιλέξει να θεωρήσει μια σύμβαση άκυρη. Η εν λόγω ακυρότητα υφίσταται για την προστασία των ανηλίκων από τυχόν αρνητικές συνέπειες των πράξεών τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, η σύναψη σύμβασης με ανήλικο τιμωρείται υπό ορισμένες συνθήκες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις βάσει των οποίων οι σύναψη συμβάσεων με ανηλίκους θεωρείται έγκυρη, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις συμβάσεις για βασικά αγαθά και τις συμβάσεις προς όφελος των ανηλίκων. Βασικά αγαθά θεωρούνται τα αγαθά που χρειάζονται για τις συνθήκες ζωής των ανηλίκων κατά τον χρόνο πώλησης και παράδοσης. Στα βασικά αγαθά συνήθως περιλαμβάνονται τα εξής: τρόφιμα, ρουχισμός, στέγαση, εκπαιδευτικά βιβλία, ιατρική περίθαλψη και νομικές συμβουλές. Στις συμβάσεις προς όφελος των ανηλίκων περιλαμβάνονται οι συμβάσεις πρόσληψης, μαθητείας, υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των εν λόγω συμβάσεων, εάν οι όροι της εκάστοτε σύμβασης είναι υπερβολικά επαχθείς για τους ανηλίκους, τότε οι εν λόγω όροι δεν είναι εκτελεστοί.

Οι εταιρείες

Σύμφωνα με το κοινό δίκαιο, οι εταιρείες διέθεταν ικανότητα δικαιοπραξίας μόνο κι εφόσον μπορούσαν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητά τους με τη χρήση εταιρικής σφραγίδας. Το σύγχρονο δίκαιο των συμβάσεων επιτρέπει σε αντιπροσώπους των εταιρειών να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων εκ μέρους των εταιρειών, και αναφορικά με πάσης φύσεως ζητήματα που εμπίπτουν στην εταιρική εξουσία. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι συμβάσεις συνάπτονται περίπου όπως συνάπτονται και μεταξύ επιμέρους ατόμων.

Οι μη έχοντες σώας τας φρένας

Κάθε μέρος μιας σύμβασης που κρίνεται νοητικά διαταραγμένο μπορεί να υποβληθεί στον έλεγχο του δικαστηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κηδεμόνας ή διαχειριστής του εν λόγω ατόμου μπορεί να συνάψει σύμβαση εκ μέρους του.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel