Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας – κεφάλαιο 2 eu

National law – EU – Legal system – module 2

Πρόκειται για μια αρχή της ΕΕ σύμφωνα με την οποία ένας φορέας μπορεί να ασκήσει μόνο την εξουσία που του έχει δοθεί ρητώς μέσω των συνθηκών. Αυτή η αρχή λειτουργεί περίπου όπως οι ομοσπονδίες, π.χ. οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, όπου τα επιμέρους κράτη παρέχουν εξουσία σε μια κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η ΕΕ είναι ένας φορέας κρατών-μελών, το οποίο σημαίνει ότι η νομική ικανότητα και οι νόμοι της ΕΕ αποφασίζονται από τα εν λόγω κράτη-μέλη. Η ΕΕ δεν διαθέτει δικαιωματικά πλήρη δικαιοδοσία, άρα έχει εξουσία μόνο επί των ζητημάτων που περιγράφονται ρητώς στην πολιτική της. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο δίκαιο της ΕΕ συνιστά αυστηρώς υπόθεση του εκάστοτε κράτους-μέλους. Αυτό εξηγείται στα άρθρα 4 [1] και 5 [2] της ΣΕΕ.

Συγκεκριμένα, στα άρθρα διευκρινίζεται ότι η ΕΕ ενεργεί μόνο εντός του πλαισίου των εξουσιών που της έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 [1], εάν μια εξουσία δεν έχει δοθεί στην ΕΕ μέσω των συνθηκών, τότε αυτή παραμένει εξουσία των επιμέρους κρατών-μελών.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι ίσα και ότι η ΕΕ οφείλει να σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών-μελών της, η οποία είναι συμφυής στην ιστορία και τις βασικές δομές κάθε κράτους, όπως στην κυβέρνηση και τους θεσμούς, καθώς και ότι οφείλει να σέβεται τη γεωγραφική επικράτεια κάθε κράτους-μέλους.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel