Παράρτημα αλλοδαπής εταιρείας στην Κύπρο – κεφάλαιο 4 cy

National law – CY – Legal system – chapter 4

Στην Κύπρο μπορούν να ανοίξουν παραρτήματα ξένων εταιρειών. Όσον αφορά τα προβλεπόμενα έγγραφα, εντός του πρώτου μήνα σύστασης του παραρτήματος, η εταιρεία οφείλει να καταθέσει την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό (επικυρωμένο αντίγραφο στα ελληνικά), έναν επικυρωμένο κατάλογο με τα ονόματα των διευθυντών και του γραμματέα, και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας, ο οποίος πρέπει να διαμένει στην Κύπρο. Στην Κύπρο λειτουργούν πολλές ξένες εταιρείες. Έτσι,

οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους κανόνες και κανονισμούς. Πρόκειται για κανονισμούς που υπάγονται στο εταιρικό δίκαιο.

Τα παραρτήματα των ξένων εταιρειών στην Κύπρο πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (με επικυρωμένα αντίγραφα στα ελληνικά). Παρόλο που μπορεί να πρόκειται απλώς για παραρτήματα εταιρειών με προέλευση από άλλη χώρα, οι συναλλαγές που κάνουν οι εν λόγω εταιρείες στην Κύπρο πρέπει να καταχωρούνται για φορολογικούς και άλλους λόγους. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι εν λόγω εταιρείες να υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις για τα υποκαταστήματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Επισημαίνεται πως οι ξένες εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν παρουσιάσει οι εταιρείες στην πλέον πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση. Τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα έχουν ως εξής:

  1. Έγγραφη αναφορά που περιλαμβάνει την επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας και τα στοιχεία του παραρτήματος. Επίσης, η εν λόγω αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τη διεύθυνση της εταιρικής έδρας και τον συνήθη τόπο εργασιών.
  2. Επιπλέον, η αναφορά πρέπει να περιγράφει τον σκοπό και τους στόχους της αλλοδαπής εταιρείας.
  3. Συστατική πράξη της εταιρείας, μαζί με την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της εταιρείας.
  4. Τα ονόματα όλων των διευθυντών και όσων ασκούν σημαντικό έλεγχο.
  5. Το όνομα και η διεύθυνση του ατόμου που διαμένει στην Κύπρο και είναι αρμόδιο για την παραλαβή εγγράφων εκ μέρους της εταιρείας.
  1. Ακόμη, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί η εταιρεία. Οι εταιρείες που ήδη υποβάλλουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στον τόπο σύστασής τους εντός της ΕΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο παραρτήματος.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel