Ορόσημα στη Γερμανική πορεία προς την ΕΕ – κεφάλαιο 1 de

National law – DE – Legal system – chapter 1

Η δημοκρατική Γερμανία, η οποία εξελίχθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζί με τη Γαλλία, συμμετείχε άμεσα στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΕ). Η Γερμανία ανήκει στα έξι αρχικά μέλη της ΕΕ και είναι ο κύριος οικονομικός συνεισφέρων στο εσωτερικό της.

«Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικογένειας πρέπει να είναι μια συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας (Churchill 19.9.1946).»

  • Στις 25 Μαρτίου 1957 υπογράφηκαν οι συνθήκες της Ρώμης. Οι υπογράφοντες ήταν οι χώρες της Μπενελούξ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία
  • Με την επανένωση της Γερμανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992.
  • Τις επόμενες δεκαετίες προσχώρησαν πολλά νέα μέλη, ενώ την ίδια στιγμή η οικονομική, πολιτιστική, δικαστική ένταξη και ούτω καθεξής θα εντείνει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών οντοτήτων.
  • Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το 1993 εισήχθη το άρθρο «Ευρώπη» (άρθρο 23) στο βασικό νόμο, δηλαδή ο Νόμος για την Άσκηση από το Bundestag και το Bundesrat της ευθύνης τους για την ενσωμάτωση σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (IntVG) και ο νέος νόμος για τη συνεργασία μεταξύ της ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατιδίων για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUZBLG) του 2009.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel